برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیت 
0103084
(غیر حضوری ) آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
6 ساعت
از 01/07/19
تا 01/07/28
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
200 ثبت نام
ثبت نام
0103093
تکنیک و فنون بهبود سیستم ها و روش ها (غیر حضوری )
12 ساعت
از 01/08/01
تا 01/08/10
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
200 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف