برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیت 
0103089
(غیرحضوری ) مدیریت جلسات اداری
8 ساعت
از 01/07/12
تا 01/07/21
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
185 ثبت نام
ثبت نام
0103086
(غیرحضوری) ارتباطات سازمانی
12 ساعت
از 01/07/20
تا 01/07/28
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
200 ثبت نام
ثبت نام
0103087
(غیرحضوری) قانون مالیاتهای مستقیم
16 ساعت
از 01/07/24
تا 01/08/02
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
300 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳ ردیف