برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیت 
0103091
(غیرحضوری) ایمنی و بهداشت محیط کار
4 ساعت
از 01/07/18
تا 01/07/28
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
300 ثبت نام
ثبت نام
0103092
(غیرحضوری) مدیریت دانش سازمانی
8 ساعت
از 01/07/23
تا 01/08/03
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
200 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف