برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیت 
0103089
(غیرحضوری ) مدیریت جلسات اداری
8 ساعت
از 01/07/12
تا 01/07/21
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
185 ثبت نام
ثبت نام
0103090
( غیر حضوری ) مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
14 ساعت
از 01/07/16
تا 01/07/26
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
500 ثبت نام
ثبت نام
0103091
(غیرحضوری) ایمنی و بهداشت محیط کار
4 ساعت
از 01/07/18
تا 01/07/28
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
300 ثبت نام
ثبت نام
0103084
(غیر حضوری ) آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
6 ساعت
از 01/07/19
تا 01/07/28
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
200 ثبت نام
ثبت نام
0103086
(غیرحضوری) ارتباطات سازمانی
12 ساعت
از 01/07/20
تا 01/07/28
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
200 ثبت نام
ثبت نام
0103092
(غیرحضوری) مدیریت دانش سازمانی
8 ساعت
از 01/07/23
تا 01/08/03
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
200 ثبت نام
ثبت نام
0103087
(غیرحضوری) قانون مالیاتهای مستقیم
16 ساعت
از 01/07/24
تا 01/08/02
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
300 ثبت نام
ثبت نام
0103093
تکنیک و فنون بهبود سیستم ها و روش ها (غیر حضوری )
12 ساعت
از 01/08/01
تا 01/08/10
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
200 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۸ ردیف