عضویت
چنانچه قبلا در دوره های این مرکز شرکت نموده اید و اطلاعات شما در بانک داده پرتال وجود داشته باشد ، نیازی به عضویت نیست و با کد ملی به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز می توانید وارد شوید.
در غیر این صورت نسبت به انجام مراحل عضویت اقدام فرمایید.
  • موافقت با قوانین و مقررات سایت جهت عضویت الزامیست.
  • تکمیل موارد اجباری جهت صدور گواهینامه الزامیست.
  • مشخصات را جهت درج در گواهینامه با حروف فارسی وارد نمایید.